هفته ۱۱۵ همه‌گیری کرونا در ایران؛
در هفته ۱۱۵ همه‌گیری کرونا در کشورمان، افزایش بیماران بستری در هشت استان کشور و کاهش یا ایستایی موارد مثبت متوفی در ۲۶ استان کشور اتفاق افتاده و هفت استان کشور هم در هفته گذشته، مرگ‌ومیر صفر کرونا را گزارش کرده‌اند.

به گزارش تهران پرس؛ بررسی هفتگی وضعیت موجود کرونا در کشور در هفته دوم اردیبهشت ماه  ۱۴۰۱ مصادف با هفته ۱۱۵ همه‌گیری کرونا در کشور، نشان می‌دهد که افزایش بیماران بستری در هشت استان کشور و کاهش یا ایستایی موارد مثبت متوفی در ۲۶ استان کشور اتفاق افتاده است. همچنین در هفته اخیر مرگ‌ومیر کرونایی در هفت استان چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، سمنان، قزوین و زنجان صفر بوده است.

در عین حال در هفته اخیر تعداد موارد سرپایی مثبت شناسایی شده در کشور ۵۰۷۲ نفر بوده است. همچنین تعداد موارد بستری جدید در کشور در هفته اخیر ۱۰۷۷ نفر و تعداد موارد فوتی جدید ۱۱۸ نفر بوده است.

مرگ ومیر صفر کرونا در ۷ استان/افزایش بیماران بستری در ۸ استان

مرگ ومیر صفر کرونا در ۷ استان/افزایش بیماران بستری در ۸ استان

مرور روند همه‌گیری در کلیه استان‌های کشور تا پایان هفته دوم اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

تهران

در استان تهران نیز در هفته اخیر تعداد موارد سرپایی مثبت شناسایی شده ۲۴۰ نفر، تعداد موارد بستری جدید در هفته اخیر ۱۹۶ نفر و تعداد موارد فوتی جدید در هفته اخیر ۲۳ نفر بوده است.

 

مرگ ومیر صفر کرونا در ۷ استان/افزایش بیماران بستری در ۸ استان

همچنین در استان تهران در هفته اخیر، موارد بستری ایستا و فوت استان افزایشی بوده است. بروز موارد بستری و مرگ‌ومیر استان درحد متوسط کشور بوده است.  

مرگ ومیر صفر کرونا در ۷ استان/افزایش بیماران بستری در ۸ استان

چهارمحال و بختیاری

موارد بستری افزایش یافته و فوت استان کاهش یافته است. میزان بروز موارد بستری از متوسط کشور بالاتر و مرگ‌ومیر استان به صفر رسیده است.

مرگ ومیر صفر کرونا در ۷ استان/افزایش بیماران بستری در ۸ استان

کهگیلویه و بویراحمد

در هفته اخیر موارد بستری افزایش و فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری از متوسط کشور بالاتر و میزان مرگ‌ومیر در این هفته به صفر رسیده است.

مرگ ومیر صفر کرونا در ۷ استان/افزایش بیماران بستری در ۸ استان

کرمان

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری از متوسط کشور بالاتر و میزان مرگ‌ومیر در حد متوسط کشور است.

مرگ ومیر صفر کرونا در ۷ استان/افزایش بیماران بستری در ۸ استان

مرکزی

در هفته اخیر روند بستری افزایش و موارد فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری از متوسط کشور بالاتر و میزان مرگ‌ومیر استان در حد متوسط کشور است.

مرگ ومیر صفر کرونا در ۷ استان/افزایش بیماران بستری در ۸ استان

یزد

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. میزان بروز موارد بستری استان از متوسط کشور بیشتر و مرگ‌ومیر در حد متوسط کشور است.

مرگ ومیر صفر کرونا در ۷ استان/افزایش بیماران بستری در ۸ استان

خراسان جنوبی

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان کاهش داشته است. بروز موارد بستری استان از متوسط کشور بالاتر و میزان مرگ‌ومیر به صفر رسیده است.

مرگ ومیر صفر کرونا در ۷ استان/افزایش بیماران بستری در ۸ استان

ایلام

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. میزان بروز بستری و میزان مرگ‌ومیر استان در حد متوسط کشوری است.

مرگ ومیر صفر کرونا در ۷ استان/افزایش بیماران بستری در ۸ استان

گیلان

در هفته اخیر موارد بستری ثابت مانده و فوت استان افزایش یافته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور بالاتر است.

مرگ ومیر صفر کرونا در ۷ استان/افزایش بیماران بستری در ۸ استان

بوشهر

موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. میزان بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر استان در حد متوسط کشور است.

مرگ ومیر صفر کرونا در ۷ استان/افزایش بیماران بستری در ۸ استان

لرستان

موارد بستری کاهش یافته و فوت استان ثابت مانده است. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور بیشتر است.

مرگ ومیر صفر کرونا در ۷ استان/افزایش بیماران بستری در ۸ استان

خراسان رضوی

روند بستری و موارد فوت استان افزایش یافته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ استان در حد متوسط کشور است.

مرگ ومیر صفر کرونا در ۷ استان/افزایش بیماران بستری در ۸ استان

خراسان شمالی

در هفته اخیر روند بستری و فوت استان نزولی بوده است. میزان بروز موارد بستری در حد متوسط کشور و مرگ‌ومیر استان به صفر رسیده است.

مرگ ومیر صفر کرونا در ۷ استان/افزایش بیماران بستری در ۸ استان

آذربایجان شرقی

در هفته اخیر موارد بستری افزایش یافته و فوت استان ایستا بوده است. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر استان در حد متوسط کشور بوده است.

مرگ ومیر صفر کرونا در ۷ استان/افزایش بیماران بستری در ۸ استان

سمنان

روند بستری و فوت استان کاهش یافته است. میزان بروز موارد بستری در حد متوسط کشور و میزان مرگ‌ومیر استان صفر بوده است.

مرگ ومیر صفر کرونا در ۷ استان/افزایش بیماران بستری در ۸ استان

مازندران

در هفته اخیر موارد بستری کاهش یافته و فوت استان ایستا بوده است. میزان بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر استان در حد متوسط کشور است.

مرگ ومیر صفر کرونا در ۷ استان/افزایش بیماران بستری در ۸ استان

خوزستان

در هفته اخیر موارد بستری ایستا بوده و فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر استان در حد متوسط کشور است.

مرگ ومیر صفر کرونا در ۷ استان/افزایش بیماران بستری در ۸ استان

کرمانشاه

در هفته اخیر موارد بستری کاهش یافته و فوت استان افزایش یافته است. بروز موارد بستری و مرگ‌ومیر استان در حد متوسط کشور است.

مرگ ومیر صفر کرونا در ۷ استان/افزایش بیماران بستری در ۸ استان

همدان

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان کاهش داشته است. بروز موارد بستری در حد متوسط کشور و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور بالاتر است.  

مرگ ومیر صفر کرونا در ۷ استان/افزایش بیماران بستری در ۸ استان

قزوین

در این هفته موارد بستری استان افزایش یافته و فوت استان کاهشی بوده است. میزان بروز موارد بستری در حد متوسط کشور و مورتالیتی استان به صفر رسیده است.  

مرگ ومیر صفر کرونا در ۷ استان/افزایش بیماران بستری در ۸ استان

آذربایجان غربی

در هفته اخیر موارد بستری کاهش یافته و فوت استان ایستا مانده است. بروز موارد بستری و مورتالیتی استان در حد متوسط کشور است.

مرگ ومیر صفر کرونا در ۷ استان/افزایش بیماران بستری در ۸ استان

فارس

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. میزان بروز موارد بستری کمتر از متوسط کشور و مورتالیتی استان در حد متوسط کشور است.  

مرگ ومیر صفر کرونا در ۷ استان/افزایش بیماران بستری در ۸ استان

قم

در هفته اخیر موارد بستری کاهشی بوده و فوت استان افزایش یافته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر استان در حد متوسط کشور بوده است.  

مرگ ومیر صفر کرونا در ۷ استان/افزایش بیماران بستری در ۸ استان

اصفهان

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری کمتر از متوسط کشور و میزان مرگ‌ومیر استان در حد متوسط کشور بوده است.  

مرگ ومیر صفر کرونا در ۷ استان/افزایش بیماران بستری در ۸ استان

اردبیل

در هفته اخیر روند بستری ایستا بوده و فوت استان کاهش یافته است. میزان بروز و میزان مرگ‌ومیر استان کمتر از متوسط کشور است.  

مرگ ومیر صفر کرونا در ۷ استان/افزایش بیماران بستری در ۸ استان

البرز

در هفته اخیر روند بستری کاهش یافته و موارد فوت استان ایستا بوده است. بروز موارد بستری از متوسط کشور کمتر و میزان مرگ‌ومیر استان بیش از متوسط کشور بوده است.  

مرگ ومیر صفر کرونا در ۷ استان/افزایش بیماران بستری در ۸ استان

هرمزگان

در هفته اخیر موارد بستری استان کاهش یافته و فوت استان ایستا بوده است. میزان بروز موارد بستری از متوسط کشور کمتر و میزان مرگ‌ومیر بیش از متوسط کشور است.

مرگ ومیر صفر کرونا در ۷ استان/افزایش بیماران بستری در ۸ استان

گلستان

موارد بستری افزایش یافته و فوت استان ثابت مانده است. میزان بروز موارد بستری و مورتالیتی از متوسط کشور کمتر است.  

مرگ ومیر صفر کرونا در ۷ استان/افزایش بیماران بستری در ۸ استان

زنجان

در هفته اخیر روند بستری و فوت استان ایستا مانده است. میزان بروز موارد بستری کمتر از متوسط کشور و میزان مرگ‌ومیر استان صفر بوده است.  

مرگ ومیر صفر کرونا در ۷ استان/افزایش بیماران بستری در ۸ استان

کردستان

در هفته اخیر موارد بستری کاهش یافته و فوت استان ایستا بوده است. بروز موارد بستری از متوسط کشور کمتر و مورتالیتی استان در حد متوسط کشور بوده است.  

مرگ ومیر صفر کرونا در ۷ استان/افزایش بیماران بستری در ۸ استان

سیستان و بلوچستان

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. میزان بروز موارد بستری و مورتالیتی استان از متوسط کشور کمتر است.

مرگ ومیر صفر کرونا در ۷ استان/افزایش بیماران بستری در ۸ استان

در عین حال در هفته اخیر، افزایش بیماران بستری در هشت استان کشور و کاهش یا ایستایی موارد مثبت متوفی در ۲۶ استان کشور گزارش شده است.

مرگ ومیر صفر کرونا در ۷ استان/افزایش بیماران بستری در ۸ استان

مرگ ومیر صفر کرونا در ۷ استان/افزایش بیماران بستری در ۸ استان

انتهای پیام/

کد خبر: ۳۱۱۴۹
۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۰۸:۲۹
save
email
اشتراک گذاری :
ارسال نظر