اخبار
/files/fa/news/1401/5/26/26823_579.jpg

سایه سیمان بر سر خانه ابتهاج/ پیشنهاد تبدیل خانه سایه به «خانه موزه آثار شعرای معاصر»

رئیس کمیته گردشگری و میراث فرهنگی شورای شهر تهران درباره نحوه واگذاری خانه ابتهاج به شهرداری تهران پیشنهادی ارائه داد و گفت: خانه ابتهاج با توجه به ظرفیت‌های موجود، تبدیل به «خانه موزه آثار شعرای معاصر » شود.
۱