طرح شهید سلیمانی بسیار کارساز است

طرح شهید سلیمانی بسیار کارساز است

رئیس مجلس گفت: باید تلاش کنیم و بسیج شویم تا زنجیره تولید یا تهیه و توزیع واکسن را در یک حلقه ۷۵ - ۸۰ روزه تکمیل کرده و در اولویت قرار دهیم.؛