نه به تحریم، اولین پیام مشارکت مردم بود

نه به تحریم، اولین پیام مشارکت مردم بود

فعال سیاسی گفت: اولین پیام مشارکت مردم در انتخابات رياست جمهوري نه به تحریم ترامپی و کمپین های براندازان بود و هرگاه مردم شاهد باشند براندازان سوار موج می شوند نارضایتی را کنار می گذارند.؛