سرپرسـت اداره کل تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی اسـتان تهـران:
سرپرسـت اداره کل تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی اسـتان تهـران گفت: در طـرح فجرانـه کالابـرگ مـردم آزاد هسـتند از هر نام تجـاری خرید کننـد و اگـر فروشـگاهی مردم را مجبـور کرد از نام و نشـان خاصی خریداری کنند، تخلف اسـت.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «تهران پرس» به نقل از اداره کل تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی اسـتان تهـران؛ محمد آذرپنـاه درباره طرح فجرانه کالابرگ گفت: در طـرح فجرانـه کالابـرگ مـردم آزاد هسـتند از هر نام تجـاری خرید کننـد.

سرپرسـت اداره کل تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی اسـتان تهـران افزود: اگـر فروشـگاهی مردم را مجبـور کرد از نام و نشـان خاصی خریداری کنند، تخلف اسـت و شـهروندان در صـورت مواجه شـدن با آن میتوانند برای ثبت اعتراضات و مشـکالت خود با شـماره ۰۲۱۶۳۶۷ تمـاس بگیرند یا برای گـزارش تخلفات، موضوع مورد نظر خود را با پشـتیبانی ۱۲۴ تعزیـرات مطـرح کننـد.

وی دربـاره شـرط دریافـت اعتبـار اضافـۀ ۲۲۰ هـزار تومانـی کالابرگ، افزود: فردی که سـبدی شـامل ۱۱ قلم کالای اساسی به مبلغ ۷۴۳ هزار تومان را بخـرد، دولـت حـدود ۲۲۰ هـزار تومان در قالب اعتبار شـارژ شـده پرداخـت می‌کند و فـرد فقط ۵۲۳ هـزار تومان بابت آن سـبد پرداخت می‌کند، همچنین بـه میزانی که از کالاهـای این سـبد خرید کرده باشـند اعتبـار به خریدشـان اختصاص داده می‌شود.

 

انتهای پیام/

کد خبر: ۵۹۷۴۷
۰۹ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۰:۲۰
save
email
اشتراک گذاری :
ارسال نظر
captcha