اجرای طرح شهید سلیمانی در منطقه ۱۸ ادامه دارد

اجرای طرح شهید سلیمانی در منطقه ۱۸ ادامه دارد

  به گزارش خبرنگار تهران پرس ، طرح شهید سلیمانی به صورت خانه به خانه در تمامی نقاط منطقه ۱۸ تهران توسط بسیجیان و جهادگران منطقه ۱۸ در حال اجراست. اجرای طرح شهید سلیمانی که تا کنون چند میلیون نفر در تهران را تحت پوشش خود قرارداده است. بر اساس این طرح، غربالگری خانه خانه