این نامزد ریاست جمهوری مطرح  کرد: کسانی که مسببان وضع امروزند، الان خود مدعی اند و مظلوم نمایی می کنند.