پیاده مداری شهری با اجرای پروژه پیاده راه خیابان باغ فیض اسلامشهر

پیاده مداری شهری با اجرای پروژه پیاده راه خیابان باغ فیض اسلامشهر

پروژه پیاده راه باغ فیض دریکی از پرترددترین معبرهای شهر اسلامشهر اجرایی می شود، معبری که سال‌ها کمتر مدیر شهری جرات ورود به آن و حتی بهسازی آسفالت آن را به دلیل شلوغی و ازدحام بسیار بالای خودروها و عابرین پیاده داشته است.؛