کمیته فنی فدراسیون فوتبال افراد کاردان را برای مربی گری تیم جوانان انتخاب نماید

کمیته فنی فدراسیون فوتبال افراد کاردان را برای مربی گری تیم جوانان انتخاب نماید

بازیکن اسبق پاس تهران: ایراد اصلی و انتقاد بنده به فدراسیون و کمیته فنی فدراسیون فوتبال می باشد که در انتخاب خود افراد ناوارد را که هیچ رزومه و عملکردی در زمینه  کارپایه ها ندارند را انتخاب می نمایند.؛