دستور تشدید رعایت پروتکل‌های بهداشتی در مراکز نگهداری شبانه‌روزی سالمندان و معلولان استان تهران

دستور تشدید رعایت پروتکل‌های بهداشتی در مراکز نگهداری شبانه‌روزی سالمندان و معلولان استان تهران

معاون توانبخشی بهزیستی استان تهران ضمن تشریح جدیدترین اقدامات بهزیستی استان برای مقابله با ویروس کرونا در مراکز نگهداری شبانه روزی سالمندان و معلولان، توضیحاتی درباره تزریق دز سوم واکسن کرونا به معلولان بسترگرا ارائه داد.؛