وزیر اقتصاد از مجلس کارت زرد گرفت

وزیر اقتصاد از مجلس کارت زرد گرفت

وزیر اقتصاد به دلیل استنکاف سازمان خصوصی‌سازی از اجرای رأی صادره از سوی دیوان محاسبات مبنی بر خلع ید مالک ⁧ هفت تپه⁩ از مجلس کارت زرد گرفت. ؛