شهردار منطقه۹ زنگ سال تحصیلی ۹۹ را نواخت

شهردار منطقه۹ زنگ سال تحصیلی ۹۹ را نواخت

در پانزدهمین روز از شهریور ماه که مصادف با نخستین روز از فصل بازگشایی مدارس می باشد؛ سید مصطفی موسوی شهردار منطقه9 به همراه مجید هداوند معاون آموزشی، برنامه ریزی و توان بخشی سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور، زنگ سال تحصیلی 99 را در مجتمع استثنایی دخترانه نظام مافی نواختند. ؛