شهید سلیمانی محور وحدت و یکپارچگی بود                               / انتقام حقیقی خون حاج قاسم؛ آزادسازی قدس شریف و ادامه مسیر سردار مقاومت

شهید سلیمانی محور وحدت و یکپارچگی بود / انتقام حقیقی خون حاج قاسم؛ آزادسازی قدس شریف و ادامه مسیر سردار مقاومت

ابوشریف تاکید کرد: ما بر این باوریم که هیچ چیزی نمی تواند انتقام حقیقی خون حاج قاسم غیر از آزادسازی قدس شریف و آزادی امت اسلامی از زیر یوغ اشغالگران و استعمارگران باشد.؛