منطقه۵|آخرین اَبَرماه سال ۱۴۰۰

منطقه۵|آخرین اَبَرماه سال ۱۴۰۰

مدیر انجمن نجوم آماتوی ایران، پدیده اَبَرماه شامگاه پنجشنبه ۳ تیرماه را به عنوان نخستین پدیده شاخص نجومی تابستان و آخرین اَبَرماه سال ۱۴۰۰ عنوان کرد.؛