عده‌ای فکر نکنند که بازی‌های رسانه‌ای و سیاسی می‌توانند مانع اجرای قانون شوند

عده‌ای فکر نکنند که بازی‌های رسانه‌ای و سیاسی می‌توانند مانع اجرای قانون شوند

خضریان بیان کرد: توصیه می‌کنیم دولت به جای اینکه بهانه به دست دشمن بدهد و آب در آسیاب دشمن بریزد، قانون را اجرا نماید. عده‌ای فکر نکنند که بازی‌های رسانه‌ای و سیاسی می‌توانند مانع اجرای قانون شوند.؛