افتتاح فاز اول مصلی باقرشهر

افتتاح فاز اول مصلی باقرشهر

علی خضریان گفت: در نشست امروز قرارشد بعد از ۱۳ سال از شروع به کار پروژه مصلی باقرشهر، فاز اول این پروژه تا ماه آینده افتتاح شود.؛

ویژگی مجلس یازدهم فساد ستیزی است

اقبال شاکری: یکی از ویژگی های بارز مجلس یازدهم مبارزه با فساد ستیزی است. نباید از کسی هراسی داشته و قاطعانه و قدرتمندانه با مفاسد اقتصادی مبارزه نمائیم.؛