بحران آب در تهران جدی است

بحران آب در تهران جدی است

شرایط آبی استان تهران مطلوب نبوده و با توجه به اینکه دیگر خبری از ترسالی نیست کارشناسان اوضاع را بحرانی تلقی کردند.؛