راهکار برون رفت از شرایط کرونایی «مسئولیت پذیری اجتماعی» است/ کرونا باورهای جمعی را تقویت کرد

راهکار برون رفت از شرایط کرونایی «مسئولیت پذیری اجتماعی» است/ کرونا باورهای جمعی را تقویت کرد

در شرایط کرونایی، باور به مرگ و خداوند و تضرع و بازگشت به سمت خدا، توبه فردی و جمعی موجب تقویت دینداری شد؛ بنابراین این ادعا که کرونا اثر منفی روی دینداری اعضای جامعه، داشته است، دیدگاه قابل قبولی نیست.؛