طرح بسیج برای واکسیناسیون یک هفته‌ای مردم تهران/ وزارت بهداشت قول تامین واکسن را داده است

طرح بسیج برای واکسیناسیون یک هفته‌ای مردم تهران/ وزارت بهداشت قول تامین واکسن را داده است

مالمیر مطرح کرد: ما در مجموعه بسیج معتقد هستیم که می توانیم به صورت جهادی در طی یک هفته واکسیناسیون کل تهران بزرگ را انجام دهیم. در همین راستا به دنبال تدوین طرحی هستیم تا درصورت تامین واکسن، ظرف یک هفته کل شهروندان تهرانی را واکسینه کنیم.؛