فرسودگی سیستم حمل و نقل عمومی تهران

فرسودگی سیستم حمل و نقل عمومی تهران

سیستم حمل و نقل عمومی فرسوده است. تعداد زیادی از اتوبوس‌ها و واگن‌های مترو نیاز به تعمیر دارند. مدیران جدید برنامه‌هایی برای توسعه سیستم حمل و نقل عمومی دارند.؛