ورود ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار دز واکسن جدید کرونا

ورود ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار دز واکسن جدید کرونا

­بامداد امروز حدود سه میلیون و دویست هزار دز واکسن کرونا از نوع سینوفارم چینی و از سبد کوواکس وارد کشور شد که با ورود این محموله، مجموع واردات واکسن کرونا از ۵۰ میلیون دز عبور کرد.؛