نسخه جدید طرح ترافیک برای پایتخت

نسخه جدید طرح ترافیک برای پایتخت

طرح ترافیک در پایتخت به گفته مدیران شهری کارایی خود را از دست داده است. شورای شهری‌‌ها می‌گویند تغییر طرح ترافیک قطعی است و برای سال جدید طرح تغییر می کند.؛