شورای رقابت با فرمولی جدید به دنبال افزایش قیمت خودرو است!

شورای رقابت با فرمولی جدید به دنبال افزایش قیمت خودرو است!

کاکایی با اشاره به فرمول جدید قیمت گذاری در بازار خودرو اظهار داشت: این نوع قیمت گذاری از سوی شورای رقابت واقعا تعجب برانگیز بوده است و نمی تواند باعث خروج سرمایه گذاران از بازار خودرو شود و افزایش قیمت خودرو را به دنبال دارد.؛