تعامل ضعیف شورای شهر تهران با مجلس

تعامل ضعیف شورای شهر تهران با مجلس

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت:  ما در این دوره به ویژه طی یکسال گذشته کسی از اعضای شورا را مشاهده نکردیم که برای پیگیری امورات به مجلس مراجعه کنند؛