ارائه خدمات گواهی پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی غیر حضوری شد

ارائه خدمات گواهی پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی غیر حضوری شد

با پیگیری اداره كل تدوين ضوابط، نظارت و صدور پروانه و همکاری سازمان فاوا شهرداری تهران، تبادل اطلاعات گواهی پرداخت حق بیمه «موضوع قانون اصلاح ماده 5 قانون بیمه اجتماعی»کارگران ساختمانی در تقاضاهای صدور پروانه و گواهی؛ هوشمند (به صورت غیرحضوری) شد.؛