مبارزه با استبداد داخلی و استکبار جهانی از ویژگی‌های بارز امام خمینی(ره) بود

مبارزه با استبداد داخلی و استکبار جهانی از ویژگی‌های بارز امام خمینی(ره) بود

فرمانده سپاه ناحیه حضرت روح الله(ره) گفت:امروز با توجه به جهانی که در آن آکنده از ظلم و بی‌عدالتی است آموزه‌های امام خمینی(ره) می‌تواند برای ایستادگی در برابر تبعیض و بی‌عدالتی همچون چراغی فروزان باشد.؛