سپاه تهران ۵۰۰تانکر آب به خوزستان ارسال می‌کند

سپاه تهران ۵۰۰تانکر آب به خوزستان ارسال می‌کند

فرمانده سپاه حضرت محمد رسول الله گفت: در مرحله اول اعزام کاروان تحت عنوان کاروان غدیر، ۲۰۰ تانکر آب و ده تانکر خودرویی ارسال می شود و در مرحله بعدی ۳۰۰ تانکر آب هزار لیتری، دو هزار لیتری و تانکرهای خودرویی به همراه گروه های جهادی به این منطقه اعزام خواهد شد.؛