آخرین خدمت ترامپ به بشریت!

آخرین خدمت ترامپ به بشریت!

نگاهی به سرمقاله روزنامه های کثیرالانتشار و چاشنی که هر کدام از رسانه های مکتوب به محتوای امروز نشریات اضافه کردند. ؛