ضعف تیم حقوقی فدراسیون فوتبال برای دفاع در فیفا

ضعف تیم حقوقی فدراسیون فوتبال برای دفاع در فیفا

علی خصریان، بیان کرد: یکی از ضعف های فدراسیون فوتبال در خصوص تعیین تیم حقوقی برای دفاع در فیفا می باشد. از اینرو تاکید شد که تیم حقوقی فدراسیون برای دفاع از منافع کشورمان در دادگاه CAS تقویت شود.؛