تغییر نظام قیمت گذاری خودرو؛ به زودی

تغییر نظام قیمت گذاری خودرو؛ به زودی

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: برنامه ما پیش بینی پذیر کردن اقتصاد و حذف قیمت گذاری‌های مضر به بازار در صنایع بورسی است و به زودی خبر تغییر نظام قیمت گذاری خودرو توسط وزارت صمت منتشر خواهد شد.؛