اقدام غیر قانونی حناچی در جذب نیرو

اقدام غیر قانونی حناچی در جذب نیرو

شهردار تهران به صورت غیرقانونی با رسمی شدن برخی از کارکنان بدون آزمون موافقت کرده است و به شائبه استخدام ها دردقیقه نود در شهرداری دامن زد.؛