لزوم شنیدن صدای واحدی از تیم اقتصادی دولت

لزوم شنیدن صدای واحدی از تیم اقتصادی دولت

گفت: باید صدای واحدی از تیم اقتصادی به گوش برسد. به عنوان مثال این‌که معاون اول رئیس جمهور کاری در حوزه تصمیمات اقتصادی انجام دهد و رئیس بانک مرکزی متفاوت عمل کند اشکالاتی را ایجاد خواهد کرد. ؛