دولت رئیسی تحول‌آفرین خواهد بود

دولت رئیسی تحول‌آفرین خواهد بود

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی گفت: بکارگیری نیروهای جوان در کابینه، یک سرمایه گذاری است تا جوانان در کنار کابینه نسبتا با تجربه، تجربه اندوزی کنند و نیروی انسانی آینده تامین شود.؛