همتی به جای ارائه برنامه هجمه کرد!

همتی به جای ارائه برنامه هجمه کرد!

همتی در گفتگوی خبری شب گذشته به جای ارائه برنامه متقن و مشخص، شخصیت های مختلف را سیبل هجمه‌های شدید خود قرار داد. اقدامی که بیش از پیش دست تهی همتی برای مدیریت کشور را نمایان کرد؛؛