زمانی برای احیای سنت واسطه‌گری در ازدواج

زمانی برای احیای سنت واسطه‌گری در ازدواج

با توجه به کاهش ارتباطات اجتماعی در عصر کنونی، دسترسی جوانان به موارد ازدواج کاهش یافته به همین منظور لازم است تا سنت واسطه گری برای ازدواج و معرفی افراد به یکدیگر دوباره احیا شود.؛