۴۶ درصد زائران اربعین از تهران بودند

۴۶ درصد زائران اربعین از تهران بودند

بررسی آمار مدیریت حمل و نقل جاده‌ای زائران اربعین در سال جاری حاکی از آن است که بیشترین سهم زائران اربعین مربوط به استان تهران با ۴۶ درصد و پس از آن استان خراسان‌ رضوی با ۷ درصد است.؛