واگزاری سهام
در ساعت ۱۰:۳۰ شاخص بورس با رشد هزار و ۸۰۸ واحد در ارتفاع یک میلیون و ۴۲۹ هزار و ۴۱۴ واحدی قرار گرفت.
کد خبر: ۳۴۵۳۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۱۱

در ساعت ۱۰:۳۰ شاخص کل بورس با رشد ۵ هزار و ۲۷ واحد در تراز یک میلیون و ۴۴۸ هزار و ۶۴۹ واحدی قرار گرفت.
کد خبر: ۳۴۳۶۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۰۸

در ساعت ۹:۵۰ شاخص کل بورس با رشد ۳ هزار و ۹۲۹ واحد در تراز یک میلیون و ۴۴۲ هزار و ۳۷۸ واحدی قرار گرفت.
کد خبر: ۳۴۲۲۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۰۵

در ساعت ۱۰:۰۵ شاخص کل بورس با رشد ۶ هزار و ۴۸۳ واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۴۹۰ هزار و ۱۸ واحد قرار گرفت.
کد خبر: ۳۳۵۸۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۲۲

در ساعت ۱۰:۱۵ دقیقه شاخص کل بورس با اُفت ۳ هزار و ۸۰۰ واحد در ارتفاع یک میلیون و ۵۰۷ هزار و ۲۷۵ واحدی قرار گرفت.
کد خبر: ۳۳۳۱۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۱۵

در ساعت ۹:۴۵ دقیقه شاخص بورس با رشد ۳ هزار و ۵۶۹ واحدی در اتفاع یک میلیون و ۵۰۶ هزار و ۵۵۶ واحدی قرار گرفت.
کد خبر: ۳۳۱۹۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۱۳

ساعت ۱۰:۱۵ دقیقه شاخص کل بورس با اُفت ۶ هزار و ۴۲۵ واحد در ارتفاع یک میلیون و ۵۰۷ هزار و ۲۹۲۰ واحد قرار گرفت.
کد خبر: ۳۳۰۷۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۱۱

در ساعت ۹:۴۰ دقیقه شاخص کل بورس با اُفت یک هزار و ۵۶۷ واحد در ارتفاع یک میلیون و ۵۱۲ هزار و ۸۶۷ واحدی قرار گرفت.
کد خبر: ۳۲۹۴۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۸

در ساعت ۹:۵۰ دقیقه شاخص کل بورس با رشد ۸ هزار و ۳۶ واحد در ارتفاع یک میلیون و ۵۱۲ هزار و ۱۰۱ واحدی قرار گرفت.
کد خبر: ۳۲۸۹۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۷