اعضای شورای اسلامی شهر تهران در جلسه امروز سه‌شنبه شورای شهر تهران بررسی پلاک ثبتی‌های مختلف درتهران در خصوص باغ بودن یا نبودن را در دستور کار خود قرار دادند.

به گزارش تهران پرس؛اعضای شورای اسلامی شهر تهران در هشتادویکمین جلسه این شورا بررسی پلاک ثبتی‌های مختلف در خصوص باغ بودن یا نبودن را در دستور کار خود داشتند که در همین راستا جعفر شربیانی با اشاره به پلاک ثبتی ۶۶.۱۲۵۸.۱ و ۶۶.۱۲۵۹.۲ گفت: این پلاک ثبتی‌ها به مساحت ۴۲۰ مترمربع در منطقه یک واقع شده است حدنصاب درختان لازم آنها ۷۳ اصله درخت است که در حال حاضر ۶۶ اصله درخت در آن گزارش شده است برهمین اساس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران رای به باغ بودن این زمین داده است.

اعضای شورای اسلامی شهر تهران نهایتا با اکثریت آرا با نظر کمیسیون شهرسازی مبنی بر باغ بودن این زمین موافقت کردند.

شربیانی به پلاک ثبتی ۸۰.۵۶ اشاره کرد و افزود: این زمین به مساحت یک هزار و ۲۳۷ مترمربع در خیابان ازگل واقع شده که حدنصاب درختان لازم آن ۴۹ اصله است که حدنصاب لازم را داراست. برهمین اساس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران رای به باغ بودن این زمین داده است.

اعضای شورای اسلامی شهر تهران نهایتا با اکثریت آرا با نظر کمیسیون شهرسازی مبنی بر باغ بودن این زمین موافقت کردند.

شربیانی به پلاک ثبتی‌های ۳۷۹۰.۱۱۴ و ۳۷۹۰.۲ اشاره کرد و افزود: این زمین‌ها به مساحت ۱۰۱۱ مترمربع در منطقه ۱۴ واقع شده که حدنصاب درختان لازم را ندارد. در حقیقت حد نصاب لازم ۵۹ اصله است که بیشترین تعداد درختان پنج اصله گزارش شده است. برهمین اساس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران رای به غیرباغ بودن این زمین داده است.

اعضای شورای اسلامی شهر تهران نهایتا با ۱۵ رای موافق با نظر کمیسیون شهرسازی مبنی بر غیرباغ بودن این زمین موافقت کردند.

شربیانی به پلاک ثبتی ۳۷.۲۴۷۴.۶ اشاره کرد و افزود: این زمین به مساحت ۵۹۲ مترمربع در منطقه چهار واقع شده و در سند آن در سال ۱۳۹۸ یک قطعه زمین مسجل عنوان شده برهمین اساس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران رای به باغ بودن این زمین داده است.

اعضای شورای شهر تهران نهایتا با اکثریت آرا با نظر کمیسیون شهرسازی مخالفت کردند و رای به غیرباغ بودن این زمین دادند.

وی به پلاک ثبتی ۷۲.۱۱۶۶ و ۷۲.۱۰۸۲.۱۹ اشاره کرد و افزود: این پلاک ثبتی‌ها به مساحت ۳۰۲۰ مترمربع در منطقه ۲ واقع شدند و براساس بررسی‌های مطرح شده کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران برای پلاک ثبتی ۷۲.۱۰۸۲.۱۹ رای به باغ بودن این زمین داده که اعضای شورای شهر تهران نیز با ۱۷ رای موافق با باغ بودن این زمین موافقت کردند و برای پلاک ثبتی ۷۲.۱۱۶۶ نیز کمیسیون شهرسازی نیز رای به غیر باغ بودن این زمین داده که اعضای شورای شهر نیز با اکثریت ارا با غیرباغ بودن این زمین موافقت کردند.

شربیانی به پلاک ثبتی ۲۸.۱۲۶۴ اشاره کرد و افزود: این زمین به مساحت ۳۹۵ مترمربع در منطقه یک واقع شده و در سند آن یک قطعه زمین مشجل و تفکیک شده از پهنه ثبت عنوان شده برهمین اساس کمیسیون شهرسازی شورا رای به باغ بودن این زمین داده است.

اعضای شورای اسلامی شهر تهران نیز با ۱۶ رأی موافق با نظر کمیسیون شهرسازی مبنی بر باغ بودن این زمین موافقت کردند.

شربیانی به پلاک ثبتی ۲۸.۱۲۶۳.۳ اشاره کرد و افزود: این زمین به مساحت ۳۹۷ مترمربع در منطقه یک واقع شده و در سند آن یک قطعه زمین مسجل تفکیکی از پهنه ثبت مشخص شده برهمین اساس کمیسیون شهرسازی شورا رای به باغ بودن این زمین داده است.

اعضای شورای شهر تهران با ۱۶ رای موافق با نظر کمیسیون شهرسازی مبنی بر باغ بودن این زمین موافقت کردند.

شربیانی به پلاک ثبتی ۸.۱۰۱۸۲ اشاره کرد و افزود: مساحت این زمین ۲۶۳۵ مترمربع است که در منطقه یک واقع شده که در سند آن یک قطعه باغ عنوان شده برهمین اساس کمیسیون شهرسازی شورا رای به باغ بودن این زمین داده است.

اعضای اسلامی شورای شهر نیز با اکثریت آرا با نظر کمیسیون شهرسازی مبنی بر باغ بودن این زمین موافقت کردند.

وی به پلاک ثبتی ۸۰.۲۰۹۳ اشاره کرد و گفت: این زمین به مساحت ۳۴۱ مترمربع در منطقه یک واقع شده است که حدنصاب درختان لازم آن ۱۱ اصله است و در حال حاضر ۱۱ اصله درخت در آن گزارش شده که حدنصاب لازم را دارد برهمین اساس کمیسیون شهرسازی شورا رای به باغ بودن این زمین داده است.

اعضای اسلامی شورای شهر تهران نیز با ۱۳ رای موافق با نظر کمیسیون شهرسازی مبنی بر باغ بودن این زمین موافقت کردند.

شربیانی در ادامه به پلاک ثبتی ۱۴۲۵.۶۷۳.۲۵ اشاره کرد و گفت: این زمین به مساحت ۱۰۱۹ مترمربع در منطقه پنج واقع شده که حدنصاب درختان لازم آن ۴۰ اصله درخت است و در حال حاضر ۴۰ اصله درخت در آن گزارش شده است برهمین اساس کمیسیون شهرسازی شورا رأی به باغ بودن این زمین داده است.

اعضای اسلامی شورای شهر تهران نیز با اکثریت آرا با نظر کمیسیون شهرسازی مبنی بر باغ بودن این زمین موافقت کردند.

به گزارش ایسنا، شربیانی همچنین در ادامه این جلسه به پلاک ثبتی ۴۵.۷۶۹ و ۴۴.۷۶۹ اشاره کرد و افزود:  این پلاک ثبتی‌ها به مساحت ۴۸۷ متر مربع در منطقه ۴ واقع شده که حد نصاب درختان لازم را ندارد. اما در سند مادر آنها، یک قطعه باغ مشجر اعلام شده بر همین اساس کمیسیون شهرسازی  شورای شهر تهران رأی به باغ بودن این زمین داده است.

اعضای شورای اسلامی شهر تهران با اکثریت آراء با نظر کمیسیون شهرسازی مبنی بر باغ بودن این زمین موافقت کردند.

شربیانی با اشاره به پلاک ثبتی ۷۲.۹۳۰۲.۲۷ افزود: این زمین به مساحت ۴۷۴ متر مربع در منطقه ۲ واقع شده که حدنصاب درختان لازم را ندارد. ولی با توجه به اینکه در سند آن یک قطعه زمین مشجر قید شده است بر همین اساس کمیسیون شهرسازی شورا، رأی به باغ بودن این زمین داده است.

اعضای شورای اسلامی شهر تهران، با اکثریت آراء با نظر کمیسیون شهرسازی مبنی بر باغ بودن این زمین موافقت کردند.

شربیانی به پلاک ثبتی ۳۳۷۵.۷۶اشاره کرد و افزود: این زمین به مساحت ۷۲۰ متر مربع در منطقه یک واقع شده و در سند آن یک قطعه زمین عنوان شده که حدنصاب درختان لازم را نیز ندارد.

بر  همین اساس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران، رای به  باغ نبودن این زمین داده است.

اعضای شورای اسلامی شهر تهران نیز  با  اکثریت  آراء با نظر کمیسیون شهرسازی مبنی بر غیر باغ بودن این زمین موافقت کردند.

شربیانی با اعلام پلاک ثبتی ۱۱۸.۱۹۳۴ افزود: مساحت این زمین ۲ هزار و ۴۸۷ متر مربع و در منطقه ۲ واقع شده و گستره قالب آن انبوهی از درختان را دارا می باشد و ۲۷۷ اصله درخت نیز در این زمین گزارش شده است. بر همین اساس کمیسیون شهر سازی شورای شهر تهران رأی به باغ بودن این زمین داده است.

اعضای شورای اسلامی شهر تهران نیز با اکثریت آراء با نظر کمیسیون شهرسازی مبنی بر باغ بودن این زمین موافقت کردند.

شربیانی به پلاک ثبتی ۳۴۰۳.۱ اشاره کرد و  افزود: این زمین به مساحت یک هزار و ۲۵۲ متر مربع در منطقه یک واقع شده که در سند آن یک قطعه زمین مشجر  با گستره قالب انبوهی از درختان عنوان شده است. بر همین اساس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران رای به باغ بودن این زمین داده است.

وی نیز با ۱۴ رای موافق با نظر کمیسیون شهرسازی شورا مبنی بر باغ بودن این زمین موافقت کردند.

شربیانی با اشاره به پلاک ثبتی ۲۹۲۱.۱ ادامه داد: این زمین به مساحت ۲ هزار و ۶۴۰ متر مربع در منطقه یک واقع شده و در سند آن یک قطعه باغ مشجر در گستره قالب  انبوهی از درختان عنوان شده است بر همین اساس  کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران رای به باغ بودن این زمین داده است.

اعضای شورای اسلامی شهر تهران نیز نهایتا با اکثریت آراء با نظر کمیسیون شهرسازی مبنی بر باغ بودن این زمین موافقت کردند.

شربیانی به پلاک ثبتی های ۶۶.۱۵۶ و ۶۶.۱۵۷ اشاره کرد و افزود: این زمین به مساحت یک هزار و ۷۷۶  متر مربع در منطقه یک واقع شده و در گستره قالب پلاک مذکور انبوهی از درختان وجود دارد. بر همین اساس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران رأی به باغ بودن این زمین دادند.

اعضای شورای اسلامی شهر تهران نیز با ۱۳ رای موافق با نظر کمیسیون شهر سازی مبنی بر باغ بودن این زمین موافقت کردند.

شربیانی با اشاره به پلاک ثبتی‌های ۶۶.۱۵۶ و ۶۶.۱۵۷ گفت: این پلاک ثبتی‌ها به مساحت ۷۷۹ مترمربع در منطقه یک واقع شده که حدنصاب درختان لازم آن ۳۳ اصله است که در حال حاضر ۳۱ اصله درخت در آن گزارش شده است. بر همین اساس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران رأی به غیرباغ بودن این زمین بوده است.

اعضای شورای اسلامی شهر تهران نهایتا با اکثریت آرا رأی به باغ بودن این زمین دادند.

شربیانی به پلاک ثبتی ۳۳.۲۸۴۳ هم اشاره کرد و افزود: این زمین به مساحت ۷۷۹ مترمربع در منطقه یک واقع شده و حدنصاب درختان لازم را ندارد. بر همین اساس کمیسیون شهرسازی رأی به غیرباغ بودن این زمین داده است.

اعضای شورای اسلامی شهر تهران نهایتا با اکثریت آرا با نظر کمیسیون شهرسازی شورا مبنی بر غیرباغ بودن این زمین موافقت کردند.

شربیانی در ادامه به پلاک ثبتی‌های ۳۹۴۶.۴۱۴، ۳۹۴۶.۴۱۵، ۳۹۴۶.۴۱۶ و ۳۹۴۶.۱۴۸ اشاره کرد و افزود: این پلاک ثبتی‌ها در مجموع به مساحت ۱۰۰۱ مترمربع در منطقه یک واقع شده که در سند آن گستره ملک انبوهی از درختان عنوان شده است. بر همین اساس کمیسیون شهرسازی رأی به باغ بودن این زمین داده است.

اعضای شورای اسلامی شهر تهران نیز نهایتا با اکثریت آرا رأی به باغ بودن این زمین دادند.

شربیانی با اعلام  پلاک ثبتی‌های ۶۸.۲۹۹ و ۶۸.۲۹۷ ادامه داد: این پلاک ثبتی ها به مساحت ۴۸۹ مترمربع در منطقه یک واقع شده و حدنصاب درختان لازم را داراست. بر همین اساس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران رأی به باغ بودن این زمین داده است.

اعضای شورای اسلامی شهر تهران نیز نهایتا با اکثریت آرا با نظر کمیسیون شهرسازی مبنی بر باغ بودن این زمین موافقت کردند.

شربیانی به پلاک ثبتی ۲.۱۲۴.۲ اشاره کرد و افزود: این زمین به مساحت ۲۳۵۶ مترمربع در منطقه یک واقع شده و ۶۰ اصله درخت ارزشمند در آن وجود دارد و در سند آن یک قطعه زمین عنوان شده اما کمیسیون شهرسازی در خصوص این زمین به جمع‌بندی نرسیده است.

اعضای شورای اسلامی شهر تهران نیز نهایتا پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا با باغ بودن این زمین موافقت کردند.

شربیانی با اشاره به پلاک ثبتی ۳۵.۶۴۵۹ اظهار کرد: این زمین به مساحت ۶۴۱ مترمربع در منطقه ۳ واقع شده است. حدنصاب درختان لازم را ندارد و در سند آن یک قطعه زمین عنوان شده است اما کمیسیون شهرسازی شورا در خصوص این زمین به جمع‌بندی نرسیده است.

اعضای شورای اسلامی شهر تهران نیز نهایتا با اکثریت آرا رأی به غیرباغ بودن این زمین دادند.

انتهای پیام/

کد خبر: ۳۴۱۹۵
۰۴ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۸:۴۸
save
email
اشتراک گذاری :
ارسال نظر
captcha