قیمت روزانه لوله فلزی؛
امروز قیمت انواع لوله فلزی در بازار نسبت به روز گذشته با تغییرات کمی همراه شد.
 

به گزارش تهران پرس، آخرین قیمت لوله فلزی در پنجم خرداد ۱۴۰۱ به شرح زیر است:

لوله مبلی ضخامت طول شاخه واحد قیمت (ریال)
لوله ۱۰ مبلی ۲ تا ۰.۷ ۶ کیلوگرم ۳۳۰۰۰۰
لوله ۱۳ مبلی ۲ تا ۰.۷ ۶ کیلوگرم ۳۳۰۰۰۰
لوله ۱۶ مبلی ۲ تا ۰.۷ ۶ کیلوگرم ۳۳۰۰۰۰
لوله ۱۸ مبلی ۲ تا ۰.۷ ۶ کیلوگرم ۳۳۰۰۰۰
لوله ۲۰ مبلی ۲ تا ۰.۷ ۶ کیلوگرم ۳۳۰۰۰۰
لوله داربستی ضخامت طول شاخه واحد قیمت (ریال)
لوله ۱/۲ ۱ داربستی ۱.۹ ۶ کیلوگرم -
لوله ۱/۲ ۱ داربستی ۲ ۶ کیلوگرم ۲۴۶۰۰۰
لوله ۱/۲ ۱ داربستی ۲.۳ ۶ کیلوگرم ۲۴۸۰۰۰
لوله ۱/۲ ۱ داربستی ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۲۴۸۰۰۰
لوله ۱/۲ ۱ داربستی ۳ ۶ کیلوگرم ۲۴۸۰۰۰
لوله گالوانیزه قزوین ضخامت طول شاخه واحد قیمت (ریال)
لوله ۱/۲ گالوانیزه قزوین ۲ ۶ کیلوگرم ۳۵۲۰۰۰
لوله ۳/۴ گالوانیزه قزوین ۲ ۶ کیلوگرم ۳۵۲۰۰۰
لوله ۱ گالوانیزه قزوین ۲ ۶ کیلوگرم ۳۵۲۰۰۰
لوله ۱/۴ ۱ گالوانیزه قزوین ۲ ۶ کیلوگرم ۳۵۲۰۰۰
لوله ۱/۲ ۱ گالوانیزه قزوین ۲ ۶ کیلوگرم ۳۵۲۰۰۰
لوله ۲ گالوانیزه قزوین ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۳۵۲۰۰۰
لوله ۱/۲ گالوانیزه قزوین ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۳۴۷۰۰۰
لوله ۳/۴ گالوانیزه قزوین ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۳۴۷۰۰۰
لوله ۱ گالوانیزه قزوین ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۳۴۷۰۰۰
لوله۱/۴ ۱ گالوانیزه قزوین ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۳۴۷۰۰۰
لوله ۱/۲ ۱گالوانیزه قزوین ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۳۴۷۰۰۰
لوله ۲ گالوانیزه قزوین ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۳۴۷۰۰۰
لوله گازی روکار سپاهان ضخامت طول شاخه واحد قیمت (ریال)
لوله ۱/۲ گازی روکار (سبک) سپاهان ۲.۶۵ ۶ کیلوگرم ۲۸۶۰۰۰
لوله ۳/۴ گازی روکار (سبک) سپاهان ۲.۶۵ ۶ کیلوگرم ۲۸۶۰۰۰
لوله ۱ گازی روکار (سبک) سپاهان ۳.۲۵ ۶ کیلوگرم ۲۸۶۰۰۰
لوله ۱/۴ ۱ گازی روکار (سبک) سپاهان ۳.۲۵ ۶ کیلوگرم ۲۸۶۰۰۰
لوله ۱/۲ گازی روکار (سبک) سپاهان ۳.۲۵ ۶ کیلوگرم ۲۸۶۰۰۰
لوله ۱/۲ گازی روکار (سبک) سپاهان ۳.۶۵ ۶ کیلوگرم ۲۸۶۰۰۰
لوله گازی توکار سپاهان ضخامت طول شاخه واحد قیمت (ریال)
۱/۲ لوله گازی توکار (API) سپاهان ۲.۸ ۶ کیلوگرم ۲۹۷۰۰۰
۳/۴ لوله گازی توکار (API) سپاهان ۲.۹ ۶ کیلوگرم ۲۹۷۰۰۰
۱ لوله گازی توکار (API) سپاهان ۳.۴ ۶ کیلوگرم ۲۹۷۰۰۰
۱/۴ ۱ لوله گازی توکار (API) سپاهان ۳.۶ ۶ کیلوگرم ۲۹۷۰۰۰
۱/۲ ۱ لوله گازی توکار (API) سپاهان ۳.۷ ۶ کیلوگرم ۲۹۷۰۰۰
۲ لوله گازی توکار (API) سپاهان ۳.۹ ۶ کیلوگرم ۲۹۷۰۰۰
لوله صنعتی سپاهان ضخامت طول شاخه واحد قیمت (ریال)
۱/۲ ۱ لوله صنعتی در کارخانه ۲ ۶ کیلوگرم ۲۶۷۰۰۰
۳/۴ لوله صنعتی در کارخانه ۲ ۶ کیلوگرم ۲۶۷۰۰۰
۱ لوله صنعتی در کارخانه ۲ ۶ کیلوگرم ۲۶۷۰۰۰
۱/۴ ۱ لوله صنعتی در کارخانه ۲ ۶ کیلوگرم ۲۶۷۰۰۰
۲ لوله صنعتی در کارخانه ۲ ۶ کیلوگرم ۲۶۷۰۰۰
۲/۵ لوله صنعتی در کارخانه ۲ ۶ کیلوگرم ۲۶۷۰۰۰
۳ لوله صنعتی در کارخانه ۲ ۶ کیلوگرم ۲۶۷۰۰۰
۴ لوله صنعتی در کارخانه ۲ ۶ کیلوگرم ۲۶۷۰۰۰
۱/۲ ۱ لوله صنعتی در کارخانه ۲.۵ ۶ کیلوگرم -
۳/۴ لوله صنعتی در کارخانه ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۲۶۷۰۰۰
۱ لوله صنعتی در کارخانه ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۲۶۷۰۰۰
۲ لوله صنعتی در کارخانه ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۲۶۷۰۰۰
۲/۵ لوله صنعتی در کارخانه ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۲۶۷۰۰۰
۳ لوله صنعتی در کارخانه ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۲۶۷۰۰۰
۴ لوله صنعتی در کارخانه ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۲۶۷۰۰۰
 
 
کد خبر: ۳۱۷۷۸
۰۵ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۴:۳۰
save
email
اشتراک گذاری :
ارسال نظر