سخن جمهوری اسلامی این است؛ مقاومت در برابر دخالت و شرارت امریکا

سخن جمهوری اسلامی این است؛ مقاومت در برابر دخالت و شرارت امریکا

همه‌ی سخنِ جمهوری اسلامی ایران که دنیای استکبار را نگران و خشمگین کرده است، دعوت به این مقاومت است: مقاومت در برابر دخالت و شرارت آمریکا و دیگر قدرتهای متجاوز و به دست گرفتنِ سررشته‌ی آینده‌ی دنیای اسلام با تکیه بر معارف اسلامی.؛