چرا «احضار» نیمه تمام ماند؟

چرا «احضار» نیمه تمام ماند؟

کارگردان احضار ضمن عذرخواهی از مخاطبان برای نرساندن قسمت پایانی این سریال به آنتن تلویزیون، توضیحاتی را مطرح کرد.؛