خرید از کودکان دوره گرد، آری یا خیر

خرید از کودکان دوره گرد، آری یا خیر

طبق ماده ۷۹ قانون وزارت کار بکارگیری کودکان زیر ۱۵ سال بطور کل ممنوع بوده ،یا طبق ماده ۸۴  قانون کار بکارگیری کودکان زیر هجده سال در کارهایی که ماهیت آن برای سلامت جسمی یا اخلاقی کودکان زیان بار باشد ممنوع میباشد.؛