منطقه۲۱|لزوم گسترش الگوی مدیریت پسماند از مناطق موفق به دیگر نواحی شهری

منطقه۲۱|لزوم گسترش الگوی مدیریت پسماند از مناطق موفق به دیگر نواحی شهری

معاون خدمات شهری شهردار تهران گفت: الگوی به کار گرفته شده در منطقه 21 در حوزه پسماند خشک با نگاه فرهنگ‌سازی از درون خانه‌ها، محله و شهرک‌های منطقه انجام شده و تبلیغ غیر مستقیمی برای تربیت و شناخت اصولی کودکان با این فرهنگ است.؛