تعمیر و بازنگری به‌موقع در پروژه‌های شهری بسیار حائز اهمیت است

تعمیر و بازنگری به‌موقع در پروژه‌های شهری بسیار حائز اهمیت است

رئیس سابق شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اهمیت “وجدان کاری” پیمانکاران شهرداری در پروژه‌های شهری گفت: گاهی پیمانکار کار خود را به درستی انجام نمی‌دهد و لازم است نظارت های مستمر و دقیق وجود داشته باشد تا در صورت بروز نواقص، این موارد رفع شود.؛