حکم تعطیلی سینما گلریز صادر شد

حکم تعطیلی سینما گلریز صادر شد

به دلیل دعوای حقوقی مالک و سرقفلی دار سینما گلریز در محله یوسف آباد، استفاده از این سینما نیز با چالش مواجه شده است و اخیرا معاون دادستان حکم قطعی تعطیلی این سینما را صادر کرده و زمینه های اجرای حکم آن در حال فراهم شدن است.؛