کاروان های نوروزی در منطقه ۳ به حرکت در آمد

کاروان های نوروزی در منطقه ۳ به حرکت در آمد

به گفته کمالی نسب، کارناوال های عروسکی از جمله: اقوام ایران زمین، عمو نوروز، سه چرخه های نوروزی، نوروزگاه سیار، بومی و محلی، سین سلامتی و حاجی فیروز از ۲۰ تا ۲۹ اسفند ۱۳۹۹ و سوم تا ۱۲ فروردین ۱۴۰۰ برای شهروندان برنامه اجرا می کنند.؛
طرح واگذاری مخازن جدید پسماند در منطقه ۳

طرح واگذاری مخازن جدید پسماند در منطقه ۳

در راستای اجرای طرح واگذاری مخازن جدید و مدیریت ذخیره سازی موقت پسماند به مبادی تولید و حذف مخازن مکانیزه شهری موجود پس از تایید مدیریت سازمان پسماند شهرداری تهران در منطقه 3 انجام می شود.؛