طرح واگذاری مخازن جدید پسماند در منطقه ۳

طرح واگذاری مخازن جدید پسماند در منطقه ۳

در راستای اجرای طرح واگذاری مخازن جدید و مدیریت ذخیره سازی موقت پسماند به مبادی تولید و حذف مخازن مکانیزه شهری موجود پس از تایید مدیریت سازمان پسماند شهرداری تهران در منطقه 3 انجام می شود.؛