کاروان های نوروزی در منطقه ۳ به حرکت در آمد

کاروان های نوروزی در منطقه ۳ به حرکت در آمد

به گفته کمالی نسب، کارناوال های عروسکی از جمله: اقوام ایران زمین، عمو نوروز، سه چرخه های نوروزی، نوروزگاه سیار، بومی و محلی، سین سلامتی و حاجی فیروز از ۲۰ تا ۲۹ اسفند ۱۳۹۹ و سوم تا ۱۲ فروردین ۱۴۰۰ برای شهروندان برنامه اجرا می کنند.؛