منطقه ۲۲ | صدرا در صدر سبزترین‌ها

منطقه ۲۲ | صدرا در صدر سبزترین‌ها

شهرک مسکونی «صدرا» تقریباً هم‌زمان با انتخاب منطقه ۲۲ به‌عنوان بیست و دومین تکه از پایتخت ساخته شد و اکنون این شهرک مسکونی در میان قدیمی‌ترین شهرک‌های مسکونی منطقه ۲۲ عنوان نخستین را دارد؛