چه کسی درخت را کشت؟

چه کسی درخت را کشت؟

قطع درختان جنگل کارا در درکه در 2و 3 هفته گذشته و رها بودن زباله ها در طبیعت و عدم ساماندهی آن اعتراض مردم محله درکه را به همراه داشته است.؛